ArboKohout

Stromy parky Zahrady

Praktická arboristika

 • Rizikové kácení stromů
 • Odborný řez stromů
 • Stabilizace korun stromů vazbami
 • Výsadba stromů

Management sídelní zeleně

 • Posouzení stavu stromů
 • Návrh pěstebních zásahů
 • Pasport a inventarizace zeleně
 • Dendrologický průzkum

Sadové a vegetační úpravy

 • Péče o památné stromy
 • Péče o zeleň historických parků a zahrad
 • Zakládání zeleně

Projektování

 • Podklady pro zásahy na stromech